Privacybeleid Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A.

https://www.dfmopglas.nl

Over ons privacybeleid

Coöperatie DFMopGlas U.A. geeft veel om uw privacy. Wij voeren daarom het volgende privacybeleid:

DFMopGlas verwerkt uitsluitend gegevens die de coöperatie nodig heeft voor het aangaan van een lidmaatschap met de coöperatie en de daarbij door het lid aangegane (betalings-)verplichting. De coöperatie gaat zorgvuldig om met de informatie die wij van u ontvangen en die wij uit uw gebruik van onze dienst kennen.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de DFMopGlaswebsite en de daarop ontsloten dienstverlening van DFMopGlas.  Hoewel wij dit beleid al voerden, leggen we dit mede als gevolg van de invoering van de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens met ingang van 25 mei 2020 per die datum vast in deze verklaring.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft tot het inzien en doen verwijderen van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met mr. A. Rombout, directielid en tevens aangweezen als verantwoordelijke voor de borging en uitvoering van ons privacybeleid.

Welke gegevens vragen wij aan u en bewaren wij ?

Bij de aanmelding van u als belangstellende via de website of via Facebook ontvangt DFMopGlas alleen een door u opgegeven email adres, uw naam, uw geslacht, postcode en huisnummer. En indien u dat zelf aangeeft uw (mobiele) telefoonnummer. Naar keuze geeft u aan of u de nieuwsbrief wilt ontvangen en of u vrijwilliger wilt worden. Deze gegevens worden opgeslagen in Burgerbreedband.

Aan de hand van die gegevens benaderen wij u voor lidmaatschap van de coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie hanteert de gebruikelijke NAW gegevens, maar tevens ontvangt de coöperatie informatie over de vraag op welke wijze u uw lidmaatschapsbijdrage zult betalen. Indien u kiest voor maandelijkse betaling, dan vindt dat plaats via automatische incasso. DFMopGlas gebruikt die informatie alleen voor haar financiële (leden-)administratie.

De keuze van de dienstverlener /internetprovider waarmee u als lid een abonnement aangaat, zal alleen bij de coöperatie bekend worden in geval van betalingsachterstand van de lidmaatschapsbijdrage aan de coöperatie.

 

Over de gegevensverwerking

Hierna kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

De DFMopGlas website

Onze website is in eigen beheer ontwikkeld en is ondergebracht bij Hetzner Online GmbH (Gunzenhausen, Dld) voor de permanente toegang van de site op het internet (hosting). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kunt u bijvoorbeeld zien aan het “slotje” dat voor de URL code staat.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van vragen over onze dienstverlening via de website aan ons beschikbaar stelt, worden niet met anderen gedeeld, maar alleen voor de eigen dienstverlening aan haar leden. De DFMopGlas website maakt geen gebruik van cookies.  

 

E-mail en mailinglijsten 

Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails (dat zijn automatisch aangemaakte emails bij bijvoorbeeld een aanmeldingsproces) met behulp van de SaaS software BurgerBreedband.nl. Burgerbreedband.nl is het software systeem waarin de aanmeldingsprocedure wordt geregistreerd. Bevestigingsmails die u ontvangt via webformulieren worden verzonden via de servers van BurgerBreedband.nl. BurgerBreedband.nl zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de ‘Afmelden’ link. Als u hierop klikt zult u geen nieuwsbrieven meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen!???

Uw persoonsgegevens worden door BurgerBreedband.nl beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. DFMopGlas vertrouwd erop dat haar leden het belang inzien van door DFMopGlas aan haar leden verzonden berichten en ziet in principe af van het gebruik maken van internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Internetprovider

Wij maken voor ons reguliere zakelijke (persoonlijke) emailverkeer gebruik van de diensten van Internetproviders Ziggo en KPN <<hostpartij initiatief>>. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze partij heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

 

SAAS (Software As A Service)

DFMopGlas maakt gebruik van een applicatie die is ontwikkeld door BurgerBreedband.nl. Deze applicatie wordt als SaaS applicatie aangeboden via het web. Deze applicatie is ontwikkeld met Oracle Apex en wordt gehost bij Maxapex. De gegevens worden opgeslagen op een server van Maxapex in Roubaix, Frankrijk. Ten behoeve van technische ondersteuning hebben de IT engineers van Maxapex toegang tot de gegevens. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking van uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerven van lidmaatschap van de coöperatie en de door de coöperatie met haar leden overeengekomen dienstverlening zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Uw gegevens worden alleen om boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen gedeeld met de partij waarmee de coöperatie daartoe een overeenkomst heeft. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Op grond van een wettelijke verplichting vanwege een strafrechtelijk of fiscaal onderzoek door de overheid gemaand worden tot het delen van uw gegevens. DFMopGlas zal daarbij zorgvuldig handelen en zich beperken tot alleen de daadwerkelijk voor dit onderzoek benodigde gegevens.

 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van de coöperatie, danwel een potentieel lidmaatschap overweegt en dit potentiele lidmaatschap nog reëel tot de mogelijkheden behoort.  Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat het lidmaatschap van de coöperatie eindigt. En in geval u alleen als belangstellende/ potentieel lid bij ons bekend bent, tot het moment dat u aangeeft dat u geen lidmaatschap van de coöperatie overweegt. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een verzoek om verwijdering van gegevens. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden gehouden dat bepaalde gegevens zoals betalingen en facturen vanwege boekhoudkundige en administratieve verplichtingen langere bewaartermijnen kennen.

Niet geautoriseerde medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw gegevens en documenten die wij naar aanleiding van uw lidmaatschap hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een zogenaamd “vergeet-mij-verzoek” administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Indien u vermoedt dat DFMopGlas uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt, heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken hiervoor genoemd. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging met ingangsdatum waarop de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft het recht een klacht in te dienen of bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking en /of het gebruik van uw persoonsgegevens door of in opdracht van coöperatie DFMopGlas. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen of aanvullingen in het privacybeleid

De coöperatie DFMopGlas behoudt zich te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen of aan te vullen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Indien de invoering van nieuw of gewijzigd privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per email op de hoogte.

Contactgegevens

DFMopGlas:
Contactpersoon voor privacyzaken mevrouw mr. A. Rombout