Nieuwsbrief 27 januari 2017

 

Geachte heer/ mevrouw,

Met dit schrijven brengen we u graag op de hoogte van huidige stand van zaken mbt glasvezel in Fryslân en in het bijzonder de activiteiten van DFMopGlas.

De laatste ontwikkelingen rondom de koers van de Provincie.

Het Provinciebestuur (GS) heeft in november voorgesteld om € 35 mln euro ter beschikking te stellen, in de vorm van een achtergestelde lening, aan één partij, die met aanvullende bancaire financiering,  95% van alle witte aansluitingen in Fryslân moet realiseren. Daarnaast is er nog € 5 mln beschikbaar voor de 5 % echt dure aansluitingen en € 12 mln voor de grijze aansluitingen.

Woensdag jl. hebben Provinciale Staten over dit voorstel vergaderd en bijna unaniem hebben de statenleden besloten om het voorstel van GS te volgen. Om het zo ver te krijgen heeft DFMopGlas op de zogenaamde “Statenmarkt”, bij de expertmeetings en als voorbereiding op de Statenvergadering, de nodige documenten geschreven en is er uitgebreid contact geweest met de meeste Statenfracties.

Daar hebben we o.a. uitleg gegeven over de plannen die Kabelnoord en DFMopGlas samen hebben om heel Fryslân te verglazen, wit + grijs.

We zijn dan ook oprecht blij met het besluit van Provinciale Staten, dat we echt als een constructieve steun voor onze plannen ervaren. Het concept van DFMopGlas en de gekozen samenwerking met Kabelnoord zijn in de vergadering ook meerdere malen genoemd!

Wat houden de plannen precies in:

 • De Provincie bereidt nu een “tender” (verzoek om aanbieding) voor die in mei open gaat voor inschrijving op het beschikbare geld voor alle witte aansluitingen van Fryslân
 • Voor de zomervakantie besluit de Provincie welke partij de beste aanbieding heeft en aan wie het geld gegund wordt
 • De Provincie weegt in de selectie mee dat nog dit najaar begonnen wordt met aanleggenI
 • In de tendervoorwaarden wordt veel waarde gehecht aan deelname en betrokkenheid van de lokale initiatievenen.

DFMopGlas heeft vooruitlopend daarop een verregaande samenwerking met Kabelnoord getekend, die in het kort het volgende inhoudt:

Kabelnoord en DFMopGlas gaan samenwerken ter versterking van de inschrijving van Kabelnoord op de tender voor “wit”

DFMopGlas richt zich op alle “grijs” (dorpen, bedrijven, recreatie)

Er komen twee gescheiden exploiteerbare netwerken

 • Kabelnoord gaat de engineering en uitrol van het gehele glasvezelnetwerk (wit + grijs) doen
 • DFMopGlas gaat voor heel Fryslân de vraagbundeling organiseren, wit + grijs samen
 • Alle witte aansluitingen worden abonnee bij Kabelnoord
 • Alle grijze woonaansluitingen en ook bedrijventerreinen, recreatieobjecten, scholen, komen in de coöperatie DFMopGlas.
 • Kabelnoord wordt eigenaar van het gehele witte netwerk en ook de hoofdinfrastructuur (backbone)
 • DFMopGlas wordt eigenaar van het grijze deel en betaalt maandelijks mee aan de hoofdinfrastructuur van Kabelnoord.

Dit alles onder het motto, het is 1 samenleving, dus 1 vraagbundeling, 1 goede oplossing, 1 tarief voor alle aansluitingen. En: voor de lange termijn!

DFMopGlas en Kabelnoord hebben het volgende in gang gezet:

 • We hebben een gespecialiseerd bureau in de arm genomen om met ons de financiering van Kabelnoord en DFMopGlas, als één project te regelen.
 • Kabelnoord en DFMopGlas werken aan een gezamenlijk de businesscase voor de tender
 • Kabelnoord schrijft in voor de € 35 mln bestemd voor de witte aansluitingen
 • DFMopGlas claimt de toegezegde € 12 mln voor de grijze aansluitingen
 • Kabelnoord heeft inmiddels alle gemeenten in Fryslân uitgenodigd om aandeelhouder te worden van Kabelnoord
 • DFMopGlas en Kabelnoord gaan samen de komende weken alle inmiddels bij ons aangemelde initiatieven uitnodigen om de plannen te bespreken
 • DFMopGlas is begonnen om alle gemeenten te inventariseren om met de lokale Plaatselijke Belangen waar nog geen glasvezel initiatieven zijn, die op te zetten op basis van de aanpak zoals we in onze pilotgebieden hebben gedaan.

We zijn overtuigd dat we in mei een unieke en ijzersterke aanbieding bij de Provinciale tender in kunnen dienen. Die tender gaat in principe alleen over de witte gebieden, maar met een onderbouwde gelijktijdige aanpak voor! Ook al reppen de besluitvorming en media soms alleen over wit, weet dan dat we ons juist sterk maken dat grijs meegaat in de plannen. In “grijs” zijn de problemen van slecht internet meestal even groot.

Waarom de samenwerking met Kabelnoord?

 • Bewezen en betrouwbaar gezond Frysk bedrijf, nu in handen van 5 gemeenten en straks van alle gemeenten die willen participeren. Daarmee democratische invloed
 • De provincie wil 1 bedrijf voor alle witte aansluitingen, wij vinden dat het (gemeentelijk bestuurde) Kabelnoord daar de aangewezen partij voor is.
 • DFMopGlas wil ook graag de grijze aansluitingen, de bedrijventerreinen, recreatieobjecten, scholen etc van een glasvezelaansluiting voorzien. Die vallen allemaal buiten de regeling waarvoor de € 35 mln wettelijk voor bestemd is. Kabelnoord vindt ook dat niemand uitgesloten zou moeten worden van deze keuze, maar kan het niet allemaal zelf doen, mede vanwege risico van overheidssteun
 • Kabelnoord heeft veel waardering voor DFMopGlas en gelooft in het gekozen coöperatie concept. Daarom heeft Kabelnoord DFMopGlas benaderd om dit samen te doen.

Dus al met al duurt het wat langer dan we vorig jaar gedacht hadden, maar we staan er beter voor dan ooit!

Maandag zitten we al met Kabelnoord om tafel voor de vervolgstappen. Waaronder voorbereiding van kennismaking met alle andere inmiddels aangesloten initiatieven om te praten hoe we met zijn allen zo efficiënt mogelijk de uitrol zouden kunnen realiseren. Zodra we weer nieuws hebben over de voortgang laten we u dat weten!

Wat kunt u als belangstellende voor ons betekenen?

Het hele project is een echt mienskipsproject. Dat heeft de waardering van de politiek, die onze aanpak de voorkeur geeft boven een eigen provinciaal kabelbedrijf! Laten we met zijn allen ook zorgen dat het een geslaagd mienskipsproject wordt. Praat erover met elkaar, zodat mensen die we nog niet bereikt hebben of overtuigd hebben, ook geïnformeerd blijven. Wij komen te zijner tijd terug met een concrete planning en een aanbieding, die voor iedereen gelijk zal zijn. Het wordt voor ons als initiatiefgroep en alle vrijwilligers die ons helpen veel makkelijker als we elkaar helpen informeren over het belang van snel internet voor de toekomst.

 

Team DFMopGlas

Jaap Bosma, Anja Rombout, Peter Holkema, Oane Mink, Bert Veenstra, Henk Bloemsma

Geef een reactie