Ondergetekenden:

1.

Gegevens aanvrager:

LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A.

page1image31003904

Achternaam

 

Voorna(a)m(en)

 

Adres

 

Postcode

 

Woonplaats

 

Telefoonnummer

 

Emailadres

 

(IBAN)bankrekeningnummer

 

Afwijkend tov huisadres aan te sluiten adres*

Ja, namelijk:

page1image4022592

*Is het aan te sluiten adres niet uw huisadres, dan nemen wij contact met u op.

Aanvrager verklaart bevoegd te zijn te beslissen over werkzaamheden aan perceel en/of gebouw waar de aansluiting betrekking op heeft.

hierna te noemen “het Lid” , en

2.

Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A.

statutair gevestigd in de gemeente De Fryske Marren, KvK-nummer: 69381496
Correspondentieadres: Zwarte Weg 3, (8467 SE) Vegelinsoord Emailadres: info@dfmopglas.nl

hierna te noemen “de Coöperatie”,

Overwegende dat:

 • –  De Coöperatie is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen en heeft onder meer als doel het (doen) aanleggen van aansluitingen, alsmede het inrichten, beheren, in stand houden en (doen) exploiteren van een glasvezelnetwerk in het verzorgingsgebied van het Lid;

 • –  Het Lid stemt in met de doelstellingen van de Coöperatie, zoals die in dezelidmaatschapsovereenkomst (hierna: ‘de Overeenkomst’), de statuten en/of de AlgemeneVoorwaarden (AV) zijn verwoord en het Lid houdt rekening met de gerechtvaardigde belangen van de Coöperatie;

 • –  Het Lid stemt in met de overige bepalingen die zijn opgenomen in de statuten;

 • –  Het Lid verklaart kennis te hebben genomen van de lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen

  in deze Overeenkomst en daarmee in te stemmen;

 • –  Het Lid heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van de Coöperatie die

  onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst en verklaart door middel van ondertekening van

  deze Overeenkomst met de inhoud van de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan;

 • –  Het Lid verzoekt om toetreding tot de Coöperatie;

 • –  De Coöperatie heeft besloten tot toelating van het Lid.

page1image30961856

Komen het volgende overeen:

 1. Het Lid wordt toegelaten tot de Coöperatie door ondertekening van deze Overeenkomst.

 2. Het Lid is een jaarlijkse contributiebijdrage aan de Coöperatie verschuldigd van €10,=.

 3. Het Lid is een bijdrage in de kostprijs van aansluiting verschuldigd van € 250,= (incl. BTW)

 4. Het Lid kan ervoor kiezen om de in artikel 3 omschreven bijdrage te voldoen door middel van

  maandelijkse bijdragen voor rente en aflossing.

 5. De verplichting om de aansluitbijdrage en de contributiebijdrage te betalen ontstaat nadat het

  perceel van het Lid is aangesloten op het door de Coöperatie te realiseren glasvezelnetwerk

  en de aansluiting van het Lid geactiveerd is.

 6. Het Lid stemt ermee in dat de jaarlijkse contributiebijdrage zoals omschreven in lid 2 door de

  Coöperatie middels een automatische incasso wordt geïncasseerd en machtigt hierbij de Coöperatie om de jaarlijkse contributiebijdrage in de maand januari van het desbetreffende kalenderjaar vooruit voor dat kalenderjaar automatisch te incasseren van het door het Lid opgegeven en in deze overeenkomst vermelde bankrekeningnummer.

 7. Het Lid stemt ermee in dat, indien de aansluitbijdrage niet ineens wordt betaald, de maandelijkse bijdrage als omschreven in artikel 4 door de Coöperatie middels een automatische incasso wordt geïncasseerd en machtigt hierbij de Coöperatie om de maandelijkse bijdragen op of omstreeks iedere eerste dag van de kalendermaand voorafgaand aan de desbetreffende kalendermaand automatisch te incasseren van het door het Lid opgegeven en in deze overeenkomst vermelde bankrekeningnummer.

 8. Voor zover de jaarlijkse contributiebijdrage en/of de (maandelijkse) aansluitbijdrage niet middels een automatisch incasso worden voldaan, dan is het Lid verplicht de contributiebijdrage zoals bepaald in artikel 2 tijdig en de aansluitbijdrage zoals bepaald in artikel 4, binnen 2 weken te voldoen op rekening NL64RABO0329289071 ten name van Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A.

 9. Het lidmaatschap van de Coöperatie is van onbepaalde duur.

 10. Opzegging en beëindiging van het lidmaatschap is geregeld in de artikelen 8, 9 en 10 van de

  Algemene Voorwaarden.

 11. Op deze overeenkomst is een herroepingsrecht van toepassing van 14 dagen vanaf het

  moment van ondertekenen, mits de ondertekening door het Lid geschiedt binnen redelijke termijn na ontvangst van dit document. Herroeping kan door het doen van een schriftelijke mededeling per post of per email (info@dfmopglas.nl) aan de Coöperatie.

page2image31038784

Aldus opgemaakt en ondertekend te Datum ondertekening:
Het Lid

………………………………………………

………………………………………………………………………

Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

……………………………………………………

Gaarne na ondertekening retourneren aan: Coöperatie DFMopGlas, Zwarte weg 3, 8467 SE Vegelinsoord. Inscannen na ondertekening en mailen aan info@dfmopglas.nl mag ook. Na ontvangst van uw ondertekende exemplaar ontvangt u een door de coöperatie ondertekend exemplaar (per mail) retour.