Je bekijkt nu DFMopGlas brief aan de Provinciale Staten

DFMopGlas brief aan de Provinciale Staten

Kabelnoord en DFMopGlas tekenen samenwerking realisatie  glasvezel in Fryslan voor witte en grijze aansluitingen!

Geachte Statenleden,

Het glasvezeldossier kent inmiddels vele hoofdstukken. Wat DFMopGlas en Kabelnoord betreft, en met ons vele burgerinitiatieven, gaan we nu gezamenlijk, ook graag met U, naar een oplossing.

Die oplossing bestaat voor ons uit de volgende punten:

 • Het is 1 samenleving, dus 1 vraagbundeling en1 goede oplossing met ook hetzelfde tarief voor wit en grijs
 • Het geld van de provincie wordt zo beschikbaar voor alle inwoners die mee willen doen, ipv alleen de 25 duizend witte aansluitingen
 • Toezicht op de besteding van het provincie geld, door zoveel mogelijk gemeenten aandeelhouder  te laten worden in Kabelnoord
 • Uitgangspunt: in principe iedereen aansluiten die mee wil doen (> meer dan 95%)
 • DFMopGlas met Kabelnoord gaan gezamenlijk naar de banken voor projectfinanciering voor wit én grijs
 • Provincie stelt de 12 miljoen voor grijs ook ter beschikking aan dit samenwerkingsverband
 • Volgens onze berekeningen (Kabelnoord en DFMopGlas) hebben we dan geld voor 25.000 witte en ongeveer 28.000 grijze aansluitingen en dat is vrijwel het gehele buitengebied van Fryslan, uitgezonderd enkele grotere plaatsen
 • Starten met graven 2e helft 2017!

Overwegingen bij het gunnen van de Provinciale achtergestelde lening aan een partij:

 • Voorkeur voor 1 partij die geheel wit Fryslan aanlegt, om te voorkomen dat de onrendabele gebieden weer niks krijgen
 • Garantie dat ook iedereen wordt aangesloten en er niet halverwege gestopt wordt
 • Garantie dat de buitengebiedtoeslag na aflossing uit het abonnement gaat
 • Garantie dat de buitengebiedtoeslag niet verhoogd wordt
 • Stuur niet aan op de laagste prijs, de Provincie weet heel goed wat het kost, een veel lager inschrijfbedrag zal tot concessies leiden op de 3 bovenstaande punten.

Voor het beantwoorden van uw vragen of toelichting op bovenstaande punten graag even bellen of mailen met DFMopGlas, info@dfmopglas.nl

Anja Rombout tel mob 0653 855 119

Jaap Bosma tel mob 0653 196 838

Onderstaand geven we u graag van onze kant weer hoe wij als burgerinitiatief en inmiddels een breed gedragen coöperatie i.o “gevaren” zijn en hoe wij de haven in zicht zien. Niet voor alleen de witte aansluitingen of ons eigen oorspronkelijke werkgebied (Fryske Marren), maar voor heel Fryslan. Samen met een  Fries kabelbedrijf, in eigendom bij alle gemeenten.

We pakken de draad op bij de besluitvorming in november, waarbij GS te kennen gaven dat de aanvankelijke koers provincie met Kabelnoord gaan zelf wit aanleggen (en DFMopGlas doet daarnaast in samenwerking het grijs) juridisch te onzeker was op het behalen van de eindstreep. De nieuwe ingeslagen weg werd die van de tender, welke keuze overigens onze instemming heeft. De initiatieven zijn gevraagd mee te denken over de selectiecriteria.,

Ook wij van DFMopGlas gingen voortvarend aan de slag met ideeën voor de selectiecriteria voor de tender. DFMopGlas stond toen nog voor de vraag of zij zelf als marktpartij mee zou willen tenderen. Meedoen met deze discussie zou mee tenderen onmogelijk maken om reden van eventuele voorkennis. Dit was een punt waarover wij op dat moment nog geen principiële keuze hadden gemaakt: Gaat DFMopGlas als burgerinitiatief meesturen in het voorbereidingsproces en daarna de samenwerking zoeken met de marktpartij die de tender wint ? Of  gaat zij als coöperatie, eventueel met alle initiatieven die aan willen sluiten, zelf ook marktpartij worden en meedoen met de tender? In dat laatste geval moesten we het voorbereidingsproces loslaten.

Inmiddels hebben we een daarin een strategische keuze gemaakt, die ons inziens het grootste succes op het glasvezeldossier gaat opleveren!

Uitgangspunt in onze visie is altijd geweest een bedrijfsconcept te ontwerpen met de grootste zekerheid/haalbaarheid van een glasvezelnetwerk voor alle burgers van Fryslan, waarmee tevens de hoogst haalbare maatschappelijke spin off te bereiken valt en waarbij de grootste zekerheid is dat het netwerk niet verkocht wordt.

In dat uitgangspunt hebben Kabelnood en DFMopGlas elkaar gevonden.

Sinds enkele weken werken DFMopGlas en Kabelnoord aan een concept waarbij Kabelnoord zich richt op de realisering van het witte netwerk, maar dat de engineering en uitrol van dit netwerk tegelijk vormgeeft met het door coöperatie DFMopGlas op te richten grijze netwerk. Samen verzorgen zij per gebied het vraagbundelingstraject voor wit en grijs tegelijk. Zo zorgen we er voor dat de mensen ook echt goed geinformeerd zijn waarom een keuze voor glasvezel een keuze voor een leefbare toekomst van het Frylan is.

De voorkeur van GS in de tender gaat er naar uit dat er 1 partij is die het witte netwerk voor heel Fryslan realiseert. Kabelnoord kan dat. En met een exclusieve samenwerking met coöperatie DFMopGlas erbij, namens alle burgerinitiatieven, betekent dit dat ook alle grijze aansluitingen in Fryslan, tegelijkertijd met de witten,  de keuze krijgen op glasvezel over te stappen. Daarmee verglaast Fryslan op een efficiente manier, want de netwerken worden tegelijk aangelegd en waar juridisch mogelijk gedeeld.

Naast de gezamenlijke vraagbundeling en realisering van de beide netwerken, zullen beide organisaties ook de businesscase zodanig vormgeven dat de aanbieding aan de burgers gelijkluidend zal zijn. Dat vraagt ook in kader van de financiering afstemming. Met de keuze voor de methodiek van de tender is de mogelijkheid behouden/ontstaan tot deze vergaande samenwerking te komen.

Bovenstaande spoor is aanleiding geweest GS te verzoeken het beleid en financieringsinstrumentarium  te heroverwegen en zodanig te besluiten dat het  (voormalige) Breedbandfondsgeld als achtergestelde lening aan een partij ter beschikking kan worden gesteld voor aanleg van wit. Dit voorstel week toen af van de provinciale interne voorkeur die lag bij een eigen provinciaal kabelbedrijf. We zijn erg verheugd dat GS gehoor heeft gegeven aan ons verzoek.

Vanuit DFMopGlas vinden we namelijk dat de Provincie niet een eigen kabelbedrijf zou moeten beginnen, maar dat zij zou moeten volstaan met een faciliterende rol (lees : financiering).  De verantwoording voor feitelijke uitrol van het netwerk, dus de besteding van het Provinciale geld zou veel lokaler geregeld moeten worden, waarbij onze voorkeur ligt bij de gemeenten. Gemeenten staan veel dichter bij de burgers en zijn de directe bestuurslaag boven de inwoners. En die rol kunnen gemeente ook oppakken:  Om alle gemeenten invloed te geven op het te realiseren (witte) netwerk worden zij door de huidige aandeelhouders van Kabelnoord NV  in januari uitgenodigd  ook als aandeelhouder toe te treden tot Kabelnoord. En met veel gemeenten als eigenaar is de kans op verkoop van Kabelnoord minimaal. Die inzet past bij de coöperatieve gedachte van DFMopGlas en heeft daarom onze exclusieve samenwerkingsinzet.

Met dit stuk verzoeken wij de Staten in te stemmen met de methodiek van de voorgestelde tender als instrumentarium. De resultaten die alle burgerinitiatieven, verenigt in DFMopGlas, al bereikt hebben, zullen worden ingebracht in deze aanpak en op basis van dit brede draagvlak tot een voortvarende  planning en uitrol leiden.

De gezamenlijke insteek van Kabelnoord en DFMopGlas is gebaseerd op eerdere uitgangspunten en staan bovenin dit document.

Ambitieus, maar het kan!

Kabelnoord heeft inmiddels groen licht voor dit plan van de huidige aandeelhouders en de RvC. Deze aandeelhouders (5 Noord Friese gemeenten) zullen eind januari andere gemeenten het aanbod  voorleggen toe te treden als medeaandeelhouder van Kabelnoord. Directe aanleiding voor gemeenten dit te doen, is invloed te houden op het witte netwerk. Voor veel gemeenten is de discussie over “wat doen we met grijs” ook prangend. De beoogde samenwerking biedt nu de mogelijkheid ook “grijs” meteen mee te nemen. Dat zal de gemeenten ook verteld worden. Voor de goede orde, grijze aansluitingen zijn ook de kleine industrieterreinen en recreatieobjecten; die vallen niet onder het zg. witte netwerk!!

Wij werken nu aan een juridisch document waarin we de samenwerking met Kabelnoord “tenderproof” vast kunnen leggen.

Dat brengt ons bij de in de stukken genoemde selectiecriteria. Daarover hebben we toch wel zorgen. Wanneer we echt willen dat er voor de burgers voor de lange termijn een duurzame en betaalbaar continu gebruik van internet komt, zouden de criteria daarop zeker moeten ingaan.

Wij vinden dat de discussie dan ook niet moet gaan over “breedband”, maar over FttH, glasvezel tot in de meterkast en dus geen knelpunten meer op de verbinding die de supersnelle verbinding zullen remmen. Ook het citerium van de prijs (hoe goedkoper voor de burger hoe beter) baart ons ernstige zorgen. Dit leidt ertoe dat er korte termijn beloften in de hand gewerkt worden, waarvan we weten dat deze voor langere termijn niet gehandhaafd zullem worden en waarop, via de tender, ook geen enkele invloed uitgeoefend kan worden.

Daarnaast vinden we dat de criteria ook moeten ingaan op de wijze waarop een partij kan aantonen alles eraan gedaan te hebben de bevolking te bewegen mee te doen (vraagbundeling). Alleen een folder gaat niet leiden tot het resultaat dat alle burgers de noodzaak begrijpen en meedoen. Een aanpak vanuit aantoonbare inzet op draagvlak onder de burgers, lijkt ons dan ook een criterium dat zeker mee moet wegen.

Op de Steatmerke staan we u graag te woord om een en ander nader toe te lichten. Uiteraard willen we u ook op andere momenten van informatie voorzien. Wij wensen u alle wijsheid toe!

Met hartelijke groet, namens De Fryske Mienskip op Glas

Anja Rombout,  Jaap Bosma

Contactgegevens:

Anja Rombout a.rombout@icloud.com tel mob: 0653 855119

Jaap Bosma jaap@bosma.nl tel mob 0653 196 838

Geef een reactie