Je bekijkt nu Glasvezel voor Fryslan

Glasvezel voor Fryslan

We gaan voor een glasvezelnetwerk in Fryslan met witte en grijze aansluitingen!

Hallo mede initiatiefnemers voor glasvezel,

Misschien heeft het feit dat wij vanuit DFMopGlas recent niet mee konden doen aan het inzenden van de selectie en gunnings criteria in kader van de provinciale tender wat verbazing/verwarring veroorzaakt. Daarom deze toelichting waar jullie zeker recht op hebben.

Wij waren voortvarend aan de slag met criteria voor de tender, toen Arie Piet (provincie Fryslan) ons erop wees dat wij als DFMopGlas beter niet zouden moeten meedoen aan de discussie over criteria, omdat dit een  eventueel mee “tenderen” als coöperatie onmogelijk zou maken wegens voorkennis.

Dit was een punt waarover wij op dat moment nog geen principiële keuze hadden gemaakt: Gaat DFMopGlas als burgerinitiatief meesturen in het voorbereidingsproces en daarna de samenwerking zoeken met de marktpartij die de tender wint ? Of  gaat zij als coöperatie, eventueel met alle initiatieven die aan willen sluiten, zelf ook marktpartij worden en meedoen met de tender? In dat laatste geval moesten we het voorbereidingsproces loslaten.

Deze keuze hebben we inmiddels gemaakt. Uitgangspunt voor onze keuze is de grootste zekerheid/haalbaarheid van een glasvezelnetwerk  ten behoeve van zoveel mogelijk aansluitingen. De richting die wij het meest kansrijk achten om glasvezel voor wit + grijs te realiseren is samenwerken met Kabelnoord en daarmee niet zelf inschrijven op de tender.

En nu lijkt het er ook nog op, dat de Provincie 1 partij wil die het gehele witte netwerk in de provincie realiseert! Dat is een goede zaak, maar voor ons als initiatieven bijna onmogelijk om nog op de tender in te schrijven, want we dekken met ons allen niet de gehele provincie!

En het lijkt ook niet nodig zelf mee in te schrijven, want:

Enige weken geleden zijn we (DFMopGlas) benaderd door Niek Geelhoed (Kabelnoord)  met de vraag of we als coöperatie met Kabelnoord gezamenlijk één aanvraag bij de provincie in zouden willen dienen voor alle witte en grijze aansluitingen. Dit plan moest en moet met de nodige omzichtigheid worden verkend om elke schijn van beïnvloeding en/of voorkennis in het tendertraject te vermijden.

Niek Geelhoed vindt ons coöperatiemodel voor grijs een prachtige oplossing, hij gelooft inmiddels ook in ons beginsel om het van onderaf tot succes te laten worden en ziet dus serieus mogelijkheden om gezamenlijk op te gaan trekken voor verglazing van heel Friesland. Kabelnoord wit, de coöperatie “grijs”. Niet meer alleen voor De Fryske Marren, maar voor De Fryske Mienskip.

We hebben dit spoor enkele weken geleden ook met Arie Piet van de provincie verkend en naar aanleiding daarvan hebben Kabelnoord en DFMopGlas een stuk naar Gedeputeerde Staten gestuurd om te vragen of ze hun beleid en financieringsinstrumentarium zouden willen heroverwegen en het (voormalige) Breedbandfondsgeld als achtergestelde lening aan een partij ter beschikking te willen stellen voor aanleg van wit. Dit voorstel week af van de provinciale interne voorkeur die lag bij een eigen provinciaal kabelbedrijf.

Vanuit DFMopGlas vinden we dat de Provincie niet een eigen kabelbedrijf zou moeten beginnen, maar dat zij zou moeten volstaan met een faciliterende rol (lees : financiering).  De verantwoording voor feitelijke uitrol van het netwerk, cq. voor de besteding van het Provinciale geld zou veel lokaler en dus meer naar de gemeenten toe moeten. Gemeenten staan veel dichter bij de burgers en zijn de directe bestuurslaag boven de inwoners. Bovendien gaan ze ook direct over noodzakelijke vergunningen etc. Om de gemeenten invloed te geven worden zij in januari uitgenodigd om aandeelhouder te worden van Kabelnoord. En met veel gemeenten als eigenaar is de kans op verkoop van Kabelnoord minimaal.

Zoals jullie weten heeft GS conform onze wens besloten, door te volstaan met financieel faciliteren; dat gaat in vorm van een tender waar geïnteresseerden straks op in kunnen schrijven met een businessplan. We moeten nu wachten op de  goedkeuring van dat besluit door Provinciale Staten in januari. We zullen daaraan voorafgaand op  11 januari tijdens de Statenmarkt aanwezig zijn om de Staten waar nodig van informatie te voorzien. Maar overall beschouwd lijkt het er op dat de Staten met deze werkwijze kan instemmen, maar het is nog geen gelopen race. Het zou bijzonder jammer zijn als de Staten geen besluit nemen, want dan komt de uiteindelijke aanleg met nog meer vertraging.

Onderwijl zullen Kabelnoord en wij blijven praten en werken aan een gezamenlijke plan dat als fundering dient voor de aanvraag bij de Provincie. Dat vraagt over en weer vertrouwen, maar we zijn ervan overtuigd dat we daarmee veel sterker staan dan als individueel initiatief om zo snel mogelijk en voor iedereen (wit+grijs) glasvezel te realiseren.

Onze gezamenlijke insteek is gebaseerd op eerdere uitgangspunten en komt kortweg hierop neer:

  • zoveel mogelijk gemeenten aandeelhouder in Kabelnoord
  • initiatieven zoveel mogelijk zien te verenigen in wat we nu maar even Coöperatie DFMopGlas noemen
  • Kabelnoord vraagt lening voor wit aan
  • DFMopGlas met Kabelnoord gaan gezamenlijk naar de banken voor projectfinanciering voor wit én grijs
  • Provincie stelt de 12 miljoen voor grijs ook ter beschikking aan dit samenwerkingsverband
  • Volgens onze berekeningen (Kabelnoord en DFMopGlas) hebben we dan geld voor 25000 witte en ongeveer 28000 grijze aansluitingen en dat is vrijwel het gehele buitengebied van Fryslan, uitgezonderd enkele grotere plaatsen
  • 1 samenleving, 1 vraagbundeling, 1 goede oplossing en ook hetzelfde tarief voor wit en grijs
  • Starten met graven 2e helft 2017

Kabelnoord heeft inmiddels groen licht voor dit plan van de huidige aandeelhouders en de RvC. Deze aandeelhouders (5 Noord Friese gemeenten) zullen eind januari andere gemeenten het aanbod  voorleggen toe te treden als medeaandeelhouder van Kabelnoord. Directe aanleiding voor gemeenten dit te doen, is invloed te houden op het witte netwerk. Voor veel gemeenten is de discussie over “wat doen we met grijs” ook prangend. De beoogde samenwerking biedt nu de mogelijkheid ook “grijs” meteen mee te nemen. Dat zal de gemeenten ook verteld worden. Voor de goede orde, grijze aansluitingen zijn ook de kleine industrieterreinen en recreatieobjecten; die horen niet bij het zg. witte netwerk!!

Wij werken nu aan een juridisch document waarin we onze samenwerking “tenderproof” vast kunnen leggen. Op het provinciehuis is men van dit plan op de hoogte en het is nu aan ons de politiek ervan te overtuigen dat zij hun keuze op dit plan laten vallen.

Denk nu niet dat we dit allemaal alleen willen bedenken en doen, maar we kunnen jullie wel voor een groot deel “ontzorgen. We hadden al langer een fijne samenwerking met de initiatieven uit Haulerwijk, Jubbega en Hoornsterzwaag. Die samenwerking willen we graag uitbreiden om straks met elkaar zo veel mogelijk inwoners op een snelle glasvezelverbinding over te kunnen zetten. Maar dat lukt alleen als we dat met elkaar doen; we hebben de rotsvaste overtuiging dat dit alleen lukt als het van onder op komt, dat het vanuit de bevolking gedragen wordt, met jullie. Daartoe zouden wij in het nieuwe jaar graag een of meerdere keren bij elkaar komen om onze ervaringen en voortgang met elkaar te delen.

Vragen, zaken die opgehelderd moeten worden, ideeën, kennis etc, mail het aan Anja of aan mij en we doen er wat mee.

En we vragen geen geheimhouding van jullie, maar we zouden het op prijs stellen nog even prudent met deze informatie om te gaan, zodat we te zijner tijd dit plan gezamenlijk  naar buiten brengen.

Momenteel werken we ook aan een eenvoudige website waarop we gemakkelijk informatie kunnen delen en uitwisselen. Temeer nu het provinciale breedbandloket weg is gevallen, is er behoefte aan een centraal informatie en documentatie punt. We willen dat oppakken vanuit de invalshoek van ons als initiatieven. Binnenkort horen jullie daarover meer.

Wij hopen op basis van  bovengenoemde werkwijze op jullie vertrouwen en inzet te mogen blijven rekenen in 2017.

We wensen jullie allemaal hele fijne Feestdagen!

met hartelijke groet,

Anja, Jaap

Contactgegevens:

Anja Rombout

a.rombout@icloud.com

tel mob: 0653 855119

Jaap Bosma

jaap@bosma.nl

tel mob 0653 196 838

Geef een reactie