Het hoe en waarom van de keuze voor een Coöperatie

 

DFMopGlas is ontstaan uit een burgerinitiatief in Fryslan: burgers die elkaar vinden in een situatie waarvoor individueel geen oplossing te realiseren is, terwijl zij gezamenlijk wel kans zien tot een verandering te komen.

Aanleiding tot wat inmiddels een provinciaal breed gedragen initiatief is, zijn

 • het probleem van het ontbreken van een toekomstbestendige snel internetvoorziening
 • het ontbreken van goede prijs kwaliteitsverhouding van de huidige aanbieder(s)
 • het ontbreken van keuzevrijheid
 • een Provinciaal beleid dat maar een oplossing is voor 6% van de aansluitingen
 • DFMopGlas wil een oplossing voor alle inwoners, bedrijven, scholen, dorpshuizen, sport -en recreatie voorzieningen
 • de burger wordt mede eigenaar van de infrastructuur en krijgt zeggenschap

Fryslân staat hierin niet alleen, maar loopt fors achter. Elders in Nederland zijn vergelijkbare initiatieven, Overijssel heeft het hele buitengebied en kleine kernen inmiddels voorzien van glasvezel, Brabant idem, Drenthe 70% etc. In Nederland beschikken 3 miljoen huishoudingen inmiddels over een glasvezelaansluiting. Ook KPN legt weer fors glasvezel aan, maar alleen in grote kernen en nieuwbouw.

Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we als burgers over kunnen gaan tot oprichting van een eigen internetvoorziening als oplossing voor genoemd probleem. Wij vinden dat -juist in Fryslan, waar de coöperatie historisch sterk is verankerd- de coöperatie daarbij de meest passende ondernemingsvorm is : voor, door en van de leden.

In een coöperatie bepalen de leden de wijze waarop hun gezamenlijke eigen bedrijf “reilt en zeilt”. In de wet en de oprichtingsstatuten is vastgelegd hoe de leden hun invloed uit kunnen oefenen. De Cooperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A. is op 11 augustus 2017 opgericht. De statuten vindt u hier:

In de toekomst zullen de leden via een ingestelde ledenraad het bestuur aangeven wat zij willen met en verwachten van de coöperatie.

 

Wie doet wat in de coöperatie DFMopGlas

Het directie van de coöperatie bestaat op dit moment uit Anja Rombout en Jaap Bosma.

Anja Rombout is juriste, was jaren werkzaam bij gemeente Heerenveen en 8 jaar bij de NOM als projectmanager Foreign Direct Investment. In 2015 gaf zij die baan op om al haar tijd in dit glasvezelproject te kunnen steken. “Mijn belangrijkste bijdrage aan werkgelegenheid” zoals ze zelf zegt.

Jaap Bosma is oud IT ondernemer met bedrijven in Joure, Leeuwarend en Bangalore (India). 

Jaap en Anja, werken nu 4 jaar (voorjaar 2019) aan dit project en stellen alles in het werk DFMopGlas op te starten en te brengen tot een volwaardig en gezond kabelbedrijf dat beantwoord aan de wens van de (toekomstige) leden. Er is dan ook veel overleg met de oorspronkelijke initiatiefgroepsleden, marktpartijen, overheid, etc.. Zij leggen over hun inzet en acties verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Tot nu toe (voorjaar 2019) heeft de directie onbezoldigd gewerkt en zijn de gemaakte kosten voor oprichting Coöperatie etc. betaald uit een kleine lening van de gemeente De Fryske Marren en een subsidie van de Provincie.

Een eventuele vergoeding aan de directie moet worden vastgesteld door de RvC.

Raad van Commissarissen:

 • Gerben Gerbrandy, o.a. oud burgemeester van Achtkarspelen
 • Jan de Vries, voormalig directeur Workumer Kaasfabriek en oud voorzitter Raad van Bestuur investeringsfonds FB Oranjewoud
 • Wieger Spaan, directeur-aandeelhouder van Priore Accountants & Advies.

Een coöperatie dus… maar wat doet die dan precies?

De coöperatie DFMopGlas gaat een eigen glasvezelnetwerk aanleggen met een glasvezel tot in de meterkast. Zo biedt ze haar leden het meest optimale toekomstbestendige supersnelle snel internet.  Dat heet een Fiber to the home, kortweg FttH. Alle diensten mbt aanleg, onderhoud, beheer, dienstverlening worden ingekocht bij gerenommeerde marktpartijen.

 

Hoe gaat DFMopGlas dat doen?

Om te kunnen investeren in dit eigen FttH, moet er veel geld geleend worden. Dat geld moet over een periode van jaren terugbetaald worden, vergelijkbaar met een hypotheek op een huis. Tegenover deze lening moeten er dus voldoende leden zijn die meedoen om -over een termijn van jaren- deze lening terug  te betalen. Om daarin voor de burgers geen financieel risico te lopen, legt de coöperatie het netwerk alleen aan als van te voren in een aanleggebied er voldoende mensen lid geworden zijn.

 

Lid worden van de coöperatie gebeurt via ondertekening van een lidmaatschapsovereenkomst. Daarin staat dat een lid zich aan de coöperatie verbindt tot het betalen van zijn coöperatie bijdrage.

Op basis van (voldoende) lidmaatschapsovereenkomsten zijn veel gemeenten bereid een startbedrag aan de coöperatie te lenen. Met dat voorschot van de gemeente, kan de coöperatie veel gemakkelijker bij een bank geld lenen voor uitrol van het netwerk.

 

Wat kost het lidmaatschap van de coöperatie?

Het lidmaatschap van de coöperatie kost € 10,- per jaar en een eenmalige bijdrage in de aansluitkosten.

Deze bijdrage is gelijk aan het aandeel in de kostprijs van het netwerk per lid. Deze kostprijs is voor alle leden in een gemeente hetzelfde. 

Wie in een keer het bedrag betaalt, hoeft geen rente te betalen en is goedkoper uit. De verplichting tot betaling gaat in wanneer de aansluiting werkt en er dus internetsignaal binnen kan komen.

Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van het glasvezel voor tv, internet en bellen, moet er ook een abonnement afgesloten worden met een zogenaamde dienstenprovider die op het glasvezelnetwerk zijn diensten mag aanbieden. Daarover leest u verderop meer.

 

Wat krijg een coöperatie lid daarvoor terug?

In de eerste plaats krijgt een lid natuurlijk een supersnelle internetverbinding. Maar een lid krijgt ook zeggenschap over de bedrijfsvoering van de coöperatie. Hoe dat verloopt is vastgelegd in de statuten van de coöperatie.

 

Loop ik als lid financieel risico op de coöperatie als bedrijf?

Nee: DFMopGlas is een coöperatie U.A. Die U.A. staat voor uitgesloten aansprakelijkheid. Dat houdt in dat leden niet verder aansprakelijk zijn dan voor het bedrag waarvoor zij getekend hebben in de lidmaatschapsovereenkomst.

Het lidmaatschap is gebaseerd op een coöperatie bijdrage. Een lid kan zijn lidmaatschap van de coöperatie opzeggen. Echter, dat ontslaat het lid niet van de betaling van de nog resterende coöperatiebijdrage indien deze nog niet volledig is betaald. Dat is ook logisch en vloeit voort uit het wezen van de coöperatie als gezamenlijk bedrijf: een opzeggende lid moet niet de overige leden met een grotere schuld kunnen laten zitten. 

Wanneer de coöperatiebijdrage volledig is betaald, dan behoort de glasvezelaansluiting tot het pand. Bij verkoop gaat deze over naar de nieuwe eigenaar.

Als de coöperatiebijdrage nog niet volledig is betaald en u gaat over tot verkoop, dan ontslaat u dat niet van betaling van de coöperatiebijdrage. U bent immers als persoon lid. U kunt dan twee dingen doen:

 • of u betaalt de aansluiting ineens af (en verrekent dit met de koper)
 • of de nieuwe eigenaar meldt zich bij de coöperatie om als vervangend lid in vervolg de nog openstaande coöperatiebijdrage te gaan betalen.
In de FAQ vindt u meer antwoorden op uw vragen.

Deze pagina is in mei 2019 bijgewerkt.