Algemene voorwaarden Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A., gevestigd te De Fryske Marren

 

Artikel 1           Werkingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Leden die door het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst Lid zijn van de Coöperatie.

 

Artikel 2           Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Coöperatie: Coöperatieve Vereniging De Fryske Mienskip op Glas U.A.;
 • U. = Uitgesloten Aansprakelijkheid
 • Directie: de door de ledenraad benoemde bestuurder(s) van de Coöperatie;
 • Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Coöperatie;
 • Lid: degene die door het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst Lid is van de Coöperatie;
 • Ledenraad: de door de leden gekozen afvaardiging van de leden;
 • Provider: een door de Directie toegelaten aanbieder van internet, telefoon en televisiediensten;
 • Glasvezelnetwerk: het door de Coöperatie beheerde glasvezelnetwerk;
 • Aansluiting: de aansluiting van het perceel van het Lid op het glasvezelnetwerk;
 • Contributiebijdrage: het door een Lid van de Coöperatie aan de Coöperatie jaarlijks verschuldigdebedrag;
 • Aansluitbijdrage: de bijdrage die het Lid verschuldigd is aan de Coöperatie voor het (doen) latenaansluiten van het door het lid in de lidmaatschapsovereenkomst genoemde perceel/percelen op het glasvezelnetwerk;
 • Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst, gesloten tussen de Coöperatie en het Lid,waarbij het Lid wordt toegelaten als Lid van de Coöperatie;
 • Oplevering: het moment waarop het Lid een proces-verbaal van oplevering heeft getekend waarbijhet perceel van het Lid is aangesloten op het glasvezelnetwerk en het netwerk functioneel is;
 • Netwerk BV: een door de Coöperatie op te richten dochtervennootschap die ten doel heeft om inhet verzorgingsgebied van het Lid een glasvezelnetwerk te (doen laten) realiseren en in eigendom te verwerven;
 • Verzorgingsgebied:het door de Coöperatie specifiek en nader omschreven gebied waarin hetglasvezelnetwerk zal worden gerealiseerd;
 • Restverplichting:Het deel van de aansluitbijdrage dat in geval van betaling door middel vanmaandelijkse bijdrage nog niet door het Lid is voldaan en door het Lid verschuldigd is in geval van opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 3           Coöperatie

 1. De Coöperatie wordt geregeerd door de statuten zoals die zijn opgesteld bij de oprichting van de Coöperatie op 11 augustus 2017 en de daaropvolgende wijzigingen.
 1. De statuten staan vermeld op de website van de Coöperatie en zijn voor iedereen opvraagbaar.
 1. Een Lid ontvangt op zijn verzoek kosteloos een digitaal afschrift van de statuten van de Coöperatie.

Algemene Voorwaarden Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A.

 

Artikel 4           Contributiebijdrage

 1. De leden zijn jaarlijkse een contributiebijdrage verschuldigd aan de Coöperatie.
 1. De hoogte van de eerste jaarlijkse contributiebijdrage wordt vastgelegd in de lidmaatschapsovereenkomst.
 1. Het Lid verplicht zich tot betaling van de contributiebijdrage voor de duur van het lidmaatschap van de Coöperatie.
 1. De jaarlijkse contributiebijdrage kan door de directie met instemming van de Raad van Commissarissen en goedkeuring van de ledenraad worden verhoogd of verlaagd.

Artikel 5           Aansluitbijdrage

 1. Het Lid is een aansluitbijdrage verschuldigd aan de Coöperatie.
 1. De hoogte van de aansluitbijdrage wordt vastgelegd in de lidmaatschapsovereenkomst.
 1. Het Lid verplicht zich tot betaling van de aansluitbijdrage.
 1. Een Lid kan de aansluitbijdrage – naar keuze – ineens of middels maandelijkse bijdragen aan de Coöperatie voldoen.
 1. De aansluitbijdrage is verschuldigd naast de jaarlijkse contributiebijdrage.

Artikel 6           Verplichtingen Coöperatie

 1. De Coöperatie verplicht zich tot het geven van opdracht aan de Netwerk BV voor het doen laten aanleggen van een glasvezelnetwerk in het verzorgingsgebied van het Lid
 1. De Coöperatie verplicht zich onder opschortende voorwaarde van definitieve verantwoorde financiering om bij haar leden een aansluiting te realiseren voor toegang tot het glasvezelnetwerk
 1. De Coöperatie verplicht zich jegens de leden alle benodigde inspanning te leveren zodat het netwerk technisch operationeel is en blijft. De leden verlenen de Coöperatie, danwel een partij namens de Coöperatie te allen tijde toegang tot hun perceel ten behoeve van de aanleg en aansluiting van het netwerk.
 2. Alvorens tot de investeringsverplichting voor aanleg van het netwerk over te gaan is de Coöperatie verplicht tot het organiseren van een vraagbundeling in het verzorgingsgebied van het Lid.
 3. De vaststelling van het verzorgingsgebied voor vraagbundeling wordt door de Coöperatie bepaald.
 1. Tijdens het proces van vraagbundeling gaat het Lid de lidmaatschapsovereenkomst met de Coöperatie aan onder de opschortende voorwaarde dat de aansluiting van het perceel van het Lid op het glasvezelnetwerk is gerealiseerd, de aansluiting op het perceel van het Lid operationeel is en het proces-verbaal van oplevering door het Lid is getekend.
 1. De verplichting tot betaling van de contributiebijdrage en de aansluitbijdrage ontstaat nadat de aansluiting van het perceel van het Lid op het glasvezelnetwerk is gerealiseerd, de aansluiting op het perceel van het Lid operationeel is en het proces-verbaal door het Lid is getekend.
 1. Indien blijkt dat er in een verzorgingsgebied van het Lid onvoldoende deelname is op grond waarvan een voor de Coöperatie economisch verantwoorde exploitatie niet haalbaar blijkt, vervallen de verplichtingen van het Lid voortvloeiend uit de lidmaatschapsovereenkomst en vervallen ook de verplichtingen van Coöperatie aan dit Lid, zonder dat één van de partijen enige vorm van vergoeding verschuldigd is.
 1. De procedure van vraagbundeling en economische haalbaarheid van de exploitatie zal op verzoek voor het desbetreffende verzorgingsgebied inzichtelijk worden gemaakt door de Directie.

Algemene Voorwaarden Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A.

 

Artikel 7           Toezicht op en beheer van het glasvezelnetwerk

 

De Coöperatie beheert het aan de Netwerk BV in eigendom toebehorende glasvezelnetwerk op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze, waarbij het belang van de leden voorop staat. Het toezicht en beheer wordt geacht bedrijfsmatig te zijn indien het glasvezelnetwerk ongestoord functioneert tegen zo laag mogelijke kosten.

 

Artikel 8           Opzegging door een lid

 1. Een Lid kan het lidmaatschap van de Coöperatie opzeggen.
 1. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden en opzegging is enkel mogelijk tegen het einde van het desbetreffende kalenderjaar.
 1. In afwijking van het tweede lid kan in geval van verkoop van een aangesloten perceel opzegging plaatsvinden tegen het tijdstip van de formele overdracht van het perceel bij de notaris.
 1. Opzegging van het lidmaatschap van de Coöperatie doet de verplichting tot betaling van de aansluitbijdrage, zoals weergegeven in artikel 5 niet teniet.
 1. Opzegging van het lidmaatschap geeft het Lid geen recht op restitutie van de aansluitbijdrage of de contributiebijdrage of een recht op een aandeel in het coöperatievermogen.
 1. In geval de aansluitbijdrage nog niet of niet geheel is voldaan, voorziet de Directie het Lid van een factuur ter hoogte van de restverplichting, welke factuur binnen vier weken na verzending dient te worden betaald. Na betaling van de factuur is het Lid ontslagen van zijn verplichting tot het betalen van de aansluitbijdrage.
 1. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Directie van de Coöperatie, kan het lidmaatschap na een daaraan voorafgaand schriftelijk verzoek van het Lid worden overgedragen aan de opvolgend eigenaar of gebruiker van het perceel waarin de glasvezelaansluiting zich bevindt.
 1. In geval van een contractsovername is het zesde lid van dit artikel niet van toepassing vanaf het tijdstip dat Coöperatie heeft ingestemd met het verzoek tot contractsovername.
 1. Nadat het lidmaatschap met de Coöperatie is geëindigd zal de aansluiting van het Lid worden gedeactiveerd.

Artikel 9           Opzegging door Coöperatie

 1. De Directie is bevoegd het lidmaatschap van een lid, dat niet aan zijn verplichtingen voldoet, te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 1. In geval van opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst door de Coöperatie voorziet de Coöperatie het Lid van een factuur ter hoogte van de restverplichting voor de aansluitbijdrage, welke factuur binnen vier weken na verzending dient te worden betaald. Na betaling van de factuur is het Lid ontslagen van zijn verplichting tot het betalen van de aansluitbijdrage.
 1. Lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op het Lid dat de aansluitbijdrage geheel heeft voldaan.
 1. Na beëindiging van het lidmaatschap zal de aansluiting van het Lid worden gedeactiveerd.

Artikel 10Beëindiging door overlijden

Het lidmaatschap van Coöperatie eindigt door overlijden van het Lid. Bij het overlijden is contract overname mogelijk mits de Directie daartoe schriftelijk toestemming verleent.

 

Algemene Voorwaarden Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A.

 

Artikel 11         Storingen

 1. Storingen dienen te worden gemeld bij de provider waar het lid een abonnement bij heeft.
 1. Een Lid is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coöperatie niet bevoegd zelfstandig werkzaamheden, reparaties of andere aanpassingen aan de aansluiting uit te voeren.
 1. Een Lid zal de provider, ingeval van een storing, de toegang verschaffen tot het perceel van het Lid en verleent de provider toestemming om werkzaamheden uit te voeren die noodzakelijk zijn om de storing weg te nemen.

Artikel 12         Aansprakelijkheid

 1. Een lid kan voor financiële schade door tegenvallende bedrijfsresultaten van de coöperatie niet worden aangesproken (Uitgesloten Aansprakelijkheid)
 1. Het Lid is aansprakelijk voor schade die door onjuist gebruik van het glasvezelnetwerk of door het doen van aanpassingen, waarvoor de Coöperatie geen schriftelijk toestemming heeft verleend, is ontstaan.
 1. Het is het Lid niet toegestaan een derde het gebruik van het glasvezelnetwerk te verschaffen of te verhuren of op welke wijze dan ook ter beschikking aan een derde te stellen, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Het Lid van de Coöperatie vrijwaart de Coöperatie tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die door of door toedoen van het Lid is of zijn ontstaan en die deze derde op enigerlei wijze op de Coöperatie zouden kunnen verhalen.
 1. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor schade, die een gevolg is van een geheel of gedeeltelijk uitvallen van het glasvezelnetwerk.
 1. De Coöperatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van teniet gaan, verlies, diefstal of beschadiging van het glasvezelnetwerk.
 1. De Coöperatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door het Lid van de Coöperatie door middel van het glasvezelnetwerk beschikbaar gestelde informatie. Het Lid van de Coöperatie vrijwaart de Coöperatie tegen aanspraken van derden ter zake.

Artikel 13         Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 1. De Rechtbank Noord Nederland locatie Leeuwarden is bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de uitvoering van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14         Slotbepaling

In gevallen waar deze algemene voorwaarden of de lidmaatschapsovereenkomst niet in voorzien is de Directie in overleg met de Raad van Commissarissen bevoegd te besluiten.

 

Aldus vastgesteld te Heerenveen op 1 juni 2018

 

Algemene Voorwaarden Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas U.A.